Wczytuję dane...

Regulamin zakupów

Uwaga !!! Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej 

Zakup musi dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.

art. 221 kodeksu cywilnego:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – ZWM Mariusz Walczak z siedzibą w Łodzi, ul. Romanowska 55E/55, 91-174 Łódź,  NIP: 725-140-46-55, Regon: 470885862. 

"wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki."

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dodatkimasarskiezwm.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski i UE

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone i potwierdzone przez sklep (status - w trakcie realizacji)

7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób.

    za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

- automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez klienta – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (status przyjęto zamówienie)

- w ciągu do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów. (status w trakcie realizacji)

- fakturę proforma umieszczoną w załączniku  oddzielnej wiadomości

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 3 ust. 3  Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

6. Kolory i zdjęcia na stronie sklepu są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu (w zależności od karty graficznej, monitora klienta) w razie wątpliwości przed zamówieniem prosimy o kontakt.

7. Oferta na stronie sklepu jest ofertą pełna katalogową i nie odzwierciedla stanów magazynowych. Przed złożeniem zamówienia zalecamy telefoniczne potwierdzenie dostępności towaru.

§4 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

   - gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

   - lub przelewem

§5 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.

3. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

4. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.

5. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2-14 dni robocze liczone od daty otrzymania wpłaty ( zamówienia na przelew ). Czas ten może ulec wydłużeniu nawet do 20 dni w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru z magazynu producenta. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

   W przypadku towaru sprowadzanego na zamówienie klienta termin realizacji to około 14 dni związany z czasem sprowadzenia towaru lub w przypadku produkcji czas podany przez producenta o którym klient jest informowany przed wystawieniem proformy. Uzgodniony termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu – w tym zakresie wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w zakresie najszerszym dopuszczalnym przez prawo. Opóźnienie w realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy dla roszczeń Kupującego względem Sprzedającego. Dla jasności – Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy względem Sprzedającego, w tym dochodzenia utraconych korzyści.

6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera.

7. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00.

8. Sprzedawca nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia Towaru, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z kurierem w dniu dostawy oraz podanie numeru listu przewozowego, który został umieszczony w informacji, o zmianie statusu zamówienia na wysłane.

9. W sytuacji, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia informację o próbie dostarczenia Towaru w postaci awizo.

10. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia Towar jest do odbioru przez Kupującego w lokalnym oddziale kuriera, skąd można odebrać Towar osobiście – adres oddziału kuriera i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdują się na druku awizo.

 11. Jeśli Towar nie zostanie odebrany z oddziału kuriera, drugiego dnia po awizowaniu, kurier dokonuje ponownej próby dostarczenia.

12. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje w oddzielnej przesyłce e-mail.

13. W przypadku nie odebraniu towaru przez klienta (nie dotyczy nie odebrania towaru w związku z uszkodzeniami w trakcie transportu) naliczana jest opłata manipulacyjna związana ze zwrotem kosztów transportu w obie strony oraz kwota związana z przepakowaniem magazynowym w celu sprawdzenia towaru w wysokości 10 % wartości zamówienia, na powyższą kwotę wystawiana jest faktura VAT obciążająca klienta.

14. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych towarów.

§6 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

Odbierając dostarczony przez kuriera Towar Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

UWAGA WAŻNE

1. Podczas odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania (czy jest kompletne i nienaruszone). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (zgniecenia, przebicia, złamania, otwarcia) paczki należy natychmiast w chwili odbioru paczki spisać w obecności kuriera firmy spedycyjnej lub pracownika poczty protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny jest jednym z dokumentów mających wpływ na rozpatrzenie reklamacji. Protokół powinien być spisany w chwili doręczenia przesyłki. 

2. Po odbiorze paczki bez zastrzeżeń na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że towar został uszkodzony w transporcie (zgodnie z Art. 76 pkt. 4 Prawa przewozowego). 

3. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy w obecności kuriera firmy spedycyjnej otworzyć paczkę i sprawdzić czy zgadza się jej zawartość oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy natychmiast, w chwili odbioru paczki spisać protokół reklamacyjny i szybko skontaktować się z naszym sklepem. W przypadku odmowy sprawdzenia zawartości przesyłki przy odbiorze przez przewoźnika należy spisać jego Imię nazwisko oraz numer telefonu i odnotować ten fakt na własnym liście przewozowym wraz z podpisem kuriera. (odmowa sprawdzenia przesyłki przez kuriera data podpis)

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po odjeździe Przewoźnika (nie później niż 7 dni od momentu odbioru) który odmówił sprawdzenia towaru przy dostawie prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym sklepem biuro@dodatkimasarskiezwm.pl i tel. 785913537 oraz ponowne wezwanie kuriera do spisania i przesłania do nas protokołu.

Uwaga! Nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki bez uiszczenia opłaty (opcja za pobraniem).

5. Za ewentualne uszkodzenia w czasie transportu (nie dotyczy odebrania przez klienta przesyłki uszkodzonej) lub utratę przesyłki odpowiada sklep ZWM. 

6. Protokół wraz z opisem sytuacji należy przesłać niezwłocznie na adres sklepu biuro@dodatkimasarskiezwm.pl (protokoły przesłane później niż 2 dni od daty odbioru przesyłki nie będą przyjmowane)

Zachowanie powyższych procedur i terminów jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

Przesyłki nasze są ubezpieczone i nie ma problemu z wymianą towaru w razie uszkodzenia w trakcie transportu.
Tylko poprawnie sporządzony protokół w obecności kuriera jest podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji transportowej oraz wymiany towaru.

§7 Gwarancja

Warunki Gwarancji Produktów

1. Gwarant (producent) udziela 12 – miesięcznej gwarancji jakości na Produkty zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany (za dzień wydania Produktu uważa się dzień wystawienia faktury sprzedaży)

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta”

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi, elektrycznymi lub innymi nie powstałymi z winy Gwaranta. W szczególności, wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji dotyczy uszkodzeń:

a. powstałych podczas transportu i przeładunku,

b. spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu,

c. powstałych na skutek stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,

d. spowodowanych dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie,

e. powstałych na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (uszczelek, wężyków, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itd.)

3.

a. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku, gdy nie zgłosi wad niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia ich wykrycia.

b. W przypadku wystąpienia wady obowiązkiem Kupującego jest pisemne zgłoszenie reklamacji na e-mail biuro@dodatkimasarskiezwm.pl opisując rodzaj usterki oraz podając numer zamówienia lub numer faktury kupna towaru.

c. Gwarant (producent) na własny koszt naprawi lub w przypadkach określonych w pkt 7, wymieni wadliwy Produkt na nowy, poprzez Serwis zorganizowany bezpośrednio przez Gwaranta, w zależności od rodzaju wadliwego Produktu i charakteru wady;

d. W przypadku niezgłoszenia reklamacji w czasie i w sposób określony w pkt 3, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji i może wykonać u Gwaranta tylko odpłatną naprawę urządzenia.

4. Kupujący jest zobowiązany przygotować Produkt do wysyłki/naprawy:

a. w odpowiednim opakowaniu, zapewniającym ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Produktu podczas transportu;

b. w stanie kompletnym, nienaruszonym tj. wraz ze wszystkimi elementami Produktu otrzymanymi pierwotnie przy jego zakupie oraz wraz z oryginalną dokumentacją produktu;

c. w stanie umożliwiającym wykonanie naprawy, tj. w szczególności bez jakichkolwiek zabrudzeń. 

Wszelkie skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 4.a, 4.b i 4.c, a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie Produktu obciążają wyłącznie Kupującego i w przypadku ich niedotrzymania wyłączają uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji. 

5. Gwarant zobowiązuje się usunąć usterkę przez Serwis zorganizowany przez Gwaranta w jak najszybszym możliwym terminie.

6. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 1 i 3 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.

7. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy wyłącznie w sytuacji, gdy:

a. po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu Produktu do Serwisu – Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;

Gwarant bezpośrednio lub poprzez Dystrybutora dokona wymiany Produktu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia wystąpienia nieusuwalnej wady lub od daty dostarczenia Produktu do Serwisu Dystrybutora (w przypadku opisanym w pkt 7.b).

8. Wymiana Produktu na nowy przedłuża gwarancję o kolejne 12 miesięcy, a wymiana samych części w produkcie w okresie gwarancji nie przedłuża gwarancji na daną część.

9. Jeżeli naprawa Produktu lub jego wymiana na nowy, zgodnie z pkt. 7, jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do żądania zwrotu zapłaconej kwoty, zgodnie z dowodem zakupu.

10. Wszelkie wadliwe Produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Gwaranta, z chwilą dokonania wymiany.

11. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dostarczone Dystrybutorowi z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

13. na podstawi Art. 558. § 1 Kodeksu Cywilnego nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi (wyłącza  możliwość rękojmi ) - towar jest naprawiany na zasadach gwarancji

14. Od 01.09.2023 obowiązywać będą nowe warunki rozpatrywania gwarancji na wybrane urządzenia Resto Quality.

Wraz z dostawą urządzenia odbiorca otrzyma tzw. listę kontrolną pierwszego uruchomienia urządzenia.

Dokument ten musi zostać uzupełniony i podpisany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami podczas pierwszego montażu. 

Dotyczy to wyłącznie: 

- Urządzeń elektrycznych zasilanych na 400V - E1 

 -Urządzeń gazowych - E3 

Ważne: Na protokole muszą znaleźć się numery uprawnień.

Protokół musi zostać zachowany przez klienta końcowego przez okres obowiązywania gwarancji.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć kopię dokumentu. 

Zgłoszenie reklamacyjne bez załączonego poprawnie wypełnionego protokołu skutkowało będzie nieuznaniem zgłoszenia jako gwarancyjne, czyli brakiem gwarancji.

§8 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 10 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”.

Zadzwoń Wiadomość